The Legs of Wing Chun

Wing Chun Magazine:  “The Legs of Wing Chun – The Importance of Wing Chun Footwork”
By Simone Sebastiani

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization

The Legs of Wing Chun, International Wing Chun Organization